Opremanje kupaonica

13.3.2014. 15:37:19


Opremanje kupaonica

Do­no­si­mo dva pri­je­dlo­ga za ure­đe­nje iste ku­pa­o­ni­ce ma­nje kva­dra­tu­re, ko­ja bi tre­ba­la za­do­vo­lji­ti ta­kve uvje­te. Smi­ru­juća va­ri­jan­ta za ori­gi­nal­ne - ploči­ce kao te­melj­ni de­kor Ovim rješenjem do­mi­ni­ra opušta­ju­ća kom­bi­na­ci­ja tri­ju bo­ja ke­ra­mi­čkih plo­či­ca (boja slo­no­va­če, nje­žno­ze­le­na i ta­mno­pla­va). Plo­či­ce su sjaj­ne gla­zi­ra­ne i je­dno­boj­ne, i to ze­le­ne plo­či­ce ve­ćih di­men­zi­ja smješte­ne su na pod i “uzdi­žu” se pre­ma sre­di­ni zi­da u va­ri­jan­ti isto­vje­tnih plo­či­ca (boje i vr­ste), ali ma­njih di­men­zi­ja. Ta­kvo sla­ga­nje iste bo­je na pod i na zid uz pod vi­zu­al­no “briše” gra­ni­cu izme­đu po­da i zi­do­va pa pro­sto­ri­ja izgle­da ve­ća. Na njih se pre­ma stro­pu na­sta­vlja­ju plo­či­ce bo­je bje­lo­ko­sti, dok je ta kom­bi­na­ci­ja iznad ka­de ‘presječena’ ta­mno­pla­vim plo­či­ca­ma po­sta­vlje­nim u de­zen ‘ljestvica’. Ia­ko su­vre­me­ne izra­de, plo­či­ce su izra­đe­ne u sti­lu tri­de­se­tih go­di­na prošlog sto­lje­ća.Za­ni­mljiv de­kor po­sti­gnut je ta­mno­pla­vim plo­či­ca­ma na je­dan od zi­do­va, a on pro­stor či­ni ori­gi­nal­nim jer ne­ko­li­ko plo­či­ca sa­dr­ži po­se­ban de­ko­ra­ti­vni de­talj u obli­ku re­lje­fnih na­tpi­sa. Ta­kve plo­či­ce s na­tpi­si­ma na­la­zi­mo na­o­ko na­sum­ce ‘razbacane’ po zi­do­vi­ma, na sve tri va­ri­jan­te plo­či­ca. Na­tpi­si mo­gu bi­ti ra­zli­či­ti, po­put je­dne ri­je­či kao što su ‘sapun’ ili ‘voda’ do ne­ko­li­ko plo­či­ca ko­je su po­re­da­ne je­dna uz dru­gu na na­čin da či­ne re­če­ni­cu, pri­mje­ri­ce ‘izlaz je ovdje’ ili ‘ovdje se odmaram’.Ka­ko bi ta­kav de­kor došao još više do izra­ža­ja, ka­da, umi­va­o­nik, to­a­let i bi­de su stan­dar­dno bi­je­li, uo­bi­ča­je­nih je­dno­sta­vni­jih li­ni­ja. Ka­ko bi se pro­stor vi­zu­al­no po­ve­ćao, iznad umi­va­o­ni­ka je smješte­no ve­će ogle­da­lo bez okvi­ra. Nje­ga mo­že­te na­li­je­pi­ti izra­vno na zid te na taj na­čin ušte­dje­ti na plo­či­ca­ma. Umi­va­o­nik je smješten u ku­pa­on­sku ko­mo­du bi­je­le bo­je, ta­ko­đer je­dno­sta­vnih, ne­na­me­tlji­vih li­ni­ja.Mo­der­na cr­no-bi­je­la va­ri­jan­ta u cvi­jeću I u ovoj va­ri­jan­ti na­la­zi­mo isti ra­spo­red isto­vje­tnih sa­ni­ta­ri­ja i ku­pa­on­skog na­mješta­ja ka­kav na­la­zi­mo u pr­voj va­ri­jan­ti, s ra­zli­kom da se iznad zi­di­ća iza to­a­le­ta i bi­dea na­la­zi i pro­zra­čna sta­kle­na po­li­ca, ko­ja za­je­dno s gor­njom plo­hom zi­di­ća da­je više pro­sto­ra za odla­ga­nje stva­ri.Ne­u­tral­ni cr­no-bi­je­li ko­lo­rit plo­či­ca je te­melj estet­skog do­ži­vlja­ja i ovog pro­sto­ra. Ia­ko je­dno­boj­ne, te plo­či­ce ima­ju cvje­tni uzo­rak izra­đen ta­ko da je dio plo­či­ce gla­zi­ran sjaj­no dok je osta­tak ma­ti­ran, pa se do­bi­va do­jam da je ri­ječ o ra­zli­či­tim to­no­vi­ma iste bo­je. Ta­kav de­zen da­je pro­sto­ru di­na­mi­čnost ko­ja se po­ne­kad mo­že izgu­bi­ti u cr­no-bi­je­lim kom­bi­na­ci­ja­ma. Na po­du se na­la­ze ma­ti­ra­ne bi­je­le plo­či­ce ve­ćih di­men­zi­ja s je­dna­kim, ali si­tni­jim uzor­kom.Cr­ne i bi­je­le, ali po uzor­ku isto­vje­tne, zi­dne plo­či­ce stra­teški su po­sta­vlje­ne na ra­zli­či­te di­je­lo­ve zi­da. Zbog ma­nje kva­dra­tu­re pre­vla­da­va­ju one svi­je­tle, dok su ta­mni­je po­sta­vlje­ne iza ogle­da­la, na zi­dić iza to­a­le­ta te kao oko­mi­ta pru­ga iznad ka­de ko­ja ra­zbi­ja mo­no­to­ni­ju te je­di­ne ve­će ne­pre­ki­nu­te plo­he u pro­sto­ri­ji.Ka­ko je ri­ječ o ne­u­tral­nom ko­lo­ri­tu, ova­kvo ure­đe­noj ku­pa­o­ni­ci mo­že se do­da­ti i po­ko­ji ele­ment u bi­lo ko­joj dru­goj to­pli­joj bo­ji. Pri­mje­ri­ce, ru­čni­ci u ze­le­noj, nje­žnoj li­la ili jar­ko cr­ve­noj bo­ji.?Al­ter­na­ti­vno, do­bro će do­ći i sre­br­ni ili zla­tni de­ko­ra­ti­vni do­da­ci, po­se­bno oni ko­ji odišu lu­ksu­zom, po­put pri­mje­ri­ce zi­dnih lam­pi ili lu­ste­ra izra­đe­nih u kom­bi­na­ci­ji mje­di i kri­sta­la.